Založ si blog

Prečo v zmysle Charty ľudských práv nie je možné zakázať Komunistickú stranu (ani) na Slovensku.

V poslednom čase sa vynárajú čoraz častejšie úvahy, názory a výzvy v súvislosti so zákazom Komunistickej Strany (aj) na Slovensku (KSS).

Táto požiadavka sa opiera o strohé tvrdenie ultra pravicových jedincov, že komunistická ideológia, je zločinecká ideológia.

Napriek tejto snahe ultra pravicovo ladených jedincov, Komunistickej Strane (aj) na Slovensku (KSS), v žiadnom prípade nehrozí jej zánik zo zákona, čiže z Ústavy SR, ale ani z CHARTY ĽUDSKÝCH PRÁV.

Prečo zákony a Ústava SR, ale aj CHARTA ĽUDSKÝCH PRÁV, tolerujú Komunistickú Stranu (aj) na Slovensku (KSS), to má svoje hlboké dialektické, ako aj historické zdôvodnenie.

Preto z objektívneho, univerzálneho hľadiska:

———————————————————————————————

Neexistujú žiadne relevantné dôvody na zákaz Komunistickej Strany (aj) na Slovensku (KSS).

———————————————————————————————

O tých, zatiaľ všeobecne neznámych, ale pritom objektívne existujúcich dôvodoch akceptovania existencie Komunistickej Strany, na Slovensku (KSS), aj v súčasných demokratických pomeroch, zmienim sa v tomto mojom článku na portály: blog.pravda.sk.

———————————————————————————————

Na Slovensku objektívnu opodstatnenosť na registráciu za politickú stranu, spĺňajú iba dva spoločenské subjekty a to KDH a KSS.

———————————————————————————————

Ostatné politické strany, sú skôr paródiou na skutočné politické strany.

Tú skutočnosť prezentujú aj svojimi názvami, napríklad: Dobrá voľba, Strana vína, Strana sexu…..!

Politický program KDH, je podrobne, až detailne opísaný a tisícročiami potvrdený, v obsahu knihy všetkých kníh, zvanej „Biblia“. (Starý a Nový zákon.)

A ako je známe, v Biblii je opísaná iba „absolútna“ (ďalej už nezdokonaliteľná, preto nemenná) pravda. Z uvedeného dôvodu v Biblii nesmie sa zmeniť ani jedno písmeno (ani jedna jota), nie to ešte jedna veta.

———————————————————————————————

Z uvedeného dôvodu Biblia sa nazýva tiež ako “Sväté písmo“, ktoré obsahuje „Božie slová“. (!?!?!?)

———————————————————————————————

Vzhľadom na fixné, preto „absolútne„, nikdy nemenné danosti obsiahnuté v Ústave kresťanskej viery, čiže v Biblii, akákoľvek forma voľby vedúcich cirkevných hodnostárov (aj pápeža), je iba (skôr) folklórnou záležitosťou, ktorej výsledok nemá žiadny vplyv na zmenu orientácie samotnej kresťanskej cirkvi, ktorá je raz a navždy, čiže na večné časy zapísaná v Biblii

Preto, i keď samotná cirkev funguje na prísne totalitných, čiže na fašistických princípoch (na nulovej demokracii, na jedinom a všemocnom vodcovi, Pápežovi), predsa nemôže byť odsúdená, nemôže byť zrušená (ignorovaná), okrem iného aj preto, lebo program kresťanskej cirkvi (obsah Biblie) nie je dielom konkrétneho človeka (konkrétnej právnickej osoby) pričom pravdivosť jej obsahu overili nespočetné ľudské generácie v každodennej praxi.

Tú skutočnosť dokazuje aj to, že kresťanské (Biblické) náboženstvo prežilo do dnešných dní.

I keď pápež disponuje rozhodujúcou (neobmedzenou, až diktátorskou) mocou v kresťanskej cirkvi, ani on nemá tú moc, aby čo i len v náznakoch zmenil obsah Biblie.

Ani pápežovi nie je dané, aby akýmkoľvek spôsobom zmenil Ústavu kresťanskej cirkvi a tým pádom ani politický program KDH.

Túto skutočnosť (latentne, nahlas nevyslovene) potvrdzuje aj CHARTA ĽUDSKÝCH PRÁV, ktorá zaručuje každému človeku na svete, jeho neodňateľné ľudské právo, slobodne si vybrať (či odmietnuť) jemu milé vierovyznanie (právo slobodne stať sa súčasťou absolútne totalitnej, preto fašistickej spoločenskej organizácie).

———————————————————————————————

Jeden katolícky filozof poznamenal, že Biblia nás neučí o tom, ako sa nebo pohybuje, ale o tom, ako sa dostať do neba.

———————————————————————————————

Stručne povedané, Biblia mala a má pripravovať ľudí na život večný v kráľovstve nebeskom, ale až po ich smrti.

Jednou z úloh Biblie bolo (a aj dnes je)  odpovedať na večné živé (preto do dnešných dní nezodpovedané) otázky ľudstva, v spojitosti so vznikom vesmíru, ako aj v spojitosti so zmyslom života človeka v tom vesmíre.

Na všetky uvedené otázky Biblia dávala, dáva jednoznačné a ľahko zrozumiteľné  odpovede. Preto Biblia svojím obsahom prežila bez úhony 2000 rokov a s ňou aj kresťanská vierouka.

———————————————————————————————

Ibaže rozvoj vedy a techniky v 19. ako aj v 20. storočí, priniesol prevratne vedecké objavy, nové dosiaľ neznáme poznatky, ktoré slušne povedané, dôvodne spochybňujú pravdivosť obsahu Biblie.

———————————————————————————————

Po týchto prevratných vedeckých objavoch, určitá časť vedecko akademickej obce si začala uvedomovať to, že obsah Biblie v skutočnosti protirečí zákonom prírody a preto viac škodí ľudstvu, ako mu pomáha.

Z poznania nevedeckosti, nepravdivosti a preto škodlivosti obsahu Biblie na život ľudstva, zrodila sa Ateistická filozofia, zvaná:

———————————————————————————————

Vedecký komunizmus“.,

———————————————————————————————

Táto filozofia popiera nie len pravdivosť obsahu Biblie, ale dokonca popiera samotný pilier každej vierouky a to samotnú existenciu stvoriteľa sveta, čiže Boha.

Tým pádom vznikla filozofia bezbožnosti, filozofia Vedeckého komunizmu.

Filozofia „Vedeckého komunizmu“, prepracovaná do spoločenských zákonov, splodila Ústavné zákony vedeckej, čiže komunistickej spoločnosti.

Na čele tejto vedecky orientovanej, komunistickej spoločnosti stála (Marxova a Engelsova) Komunistická strana, s jej Komunistickým manifestom.

———————————————————————————————

Základným princípom súčasnej vedy, na ktorom je vybudovaný program všetkých komunistických strán na svete, je relativita pohybu matérie,

čiže neschopnosť vedcecko – akademickej obce,

vedeckým spôsobom, preto experimentálne, identifikovať (zmerať) rozdiel medzi nehybným stavom matérie a jej pohybovým stavom, vesmírnym priestorom!!!!!!!

 ———————————————————————————————

Základným princípom súčasnej paradigmy vedecko akademickej obce, je stieranie, ignorovanie prirodzených (absolútnych) rozdielov v materiálnej prírode, čiže relativizácia (zahmlievanie) poznania reálnych zákonov prírody.

Tento relativistický princíp paradigmy (modelu myslenia) súčasnej vedy, komunistickí filozofovia (Marx, Engels, Lenin, Stalin) pochopili tak, že spoločnosť ktorá je vybudovaná na vedeckých základoch, čiže na záveroch „Vedeckého komunizmu“, musí byť relativistická spoločnosť, čiže musí to byť bezrozdielová, preto aj beztriedna spoločnosť !!!!!!!!!. (V dnešných časoch už aj bezpohlavná.)

V mene tejto vedeckej, preto relativistickej filozofii, 

filozofii beztriednej spoločnosti,

komunisti horlivo bojovali a aj v súčasnosti neúnavne bojujú, za:

Nastolenie beztriednej ľudskej spoločnosti, na celom svete!!!

V mene tejto vedeckej, relativistickej, bezbožnej filozofii (komunisti keď boli pri moci),

znárodnili všetky výrobné prostriedky,

aby tým zotreli majetkové rozdiely medzi ľuďmi.

Táto „Vedecko komunistická filozofia“ je aj v súčasnosti nosným politickým programom všetkých komunistických strán na svete.

 ———————————————————————————————

No a práve teraz som sa dostal k odpovedi na otázku, prečo demokratická spoločnosť v plnej miere toleruje existenciu Komunistických strán a prečo ich nezakazuje.

 ———————————————————————————————

Dôvod je nasledovný:

 ———————————————————————————————

Prípadný zákaz Komunistickej Strany (aj) Slovenska, ako zločineckej politickej organizácie (ako zločineckej politickej strany), musel by byť paralelný so zákazom vyučovania relativity pohybu matérie na školách a univerzitách SR, čiže paralelný so zákazom vyučovania nevedeckých (experimentom nepotvrdených záverov relativistickej vedy o jednote nehybnosti a pohybu matérie.

(Presnejšie muselo by sa zakázať vyučovanie o duálnom pohybovom stave materiálnych telies, ktoré tvrdi to, že aj nehybné teleso sa pohybuje.)

 ———————————————————————————————

Pre lepšie pochopenie uvádzam, že prípadným zákazom Komunistickej Strany Slovenska, ako zločineckej organizácie, muselo by sa nahlas povedať aj to, že za zločiny Komunistických strán je zodpovedná v prvom rade veda s jej relativitou poznania prírodných zákonov, čiže aj s jej tvrdením,

že medzi pohybom a nehybnosťou materiálnych telies,

niet žiadneho, experimentom potvrdeného (žiadneho zmerateľného) rozdielu.

———————————————————————————————

Prípadným zákazom Komunistickej Strany Slovenska, ako zločineckej organizácie, muselo by sa nahlas povedať aj to, že každá vedecky založená
(preto aj komunistická) spoločnosť je tmárska, preto aj zločinecká ľudská spoločnosť.

———————————————————————————————

(Potom muselo by sa povedať a to, že slovo zločinnosť, je totožné so slovom vedeckosť.) 

———————————————————————————————

No a kto by si dovolil nazvať Vedecky orientovanú, Komunistickú ľudskú spoločnosť, za zločineckú, aby pritom vychvaľoval relativistické závery súčasnej vedy, ktoré každá Komunistická strana má vo svojom programe za:

Povinnosť presadzovať do každodennej praxe, na celom svete.

Problémom súčasnej relativistickej vedy je to, že i keď ona obsah Biblie vyhlasuje za mylný, za nevedecký, ale pritom ona ten Biblický omyl nevie nahradiť vedeckou, experimentálne dokázanou pravdou.  

Súčasná relativistická veda, 

Biblické omyly nahrádza  iba inými, relatívnymi pravdami, čiže iba (ďalšími) vedecky vyzerajúcimi, ale v skutočnosti tiež iba nevedeckými omylmi.

 ———————————————————————————————

A práve preto zákaz Komunistickej Strany (aj) Slovenska (KSS), v žiadnom prípade nepadá do úvahy.

 ———————————————————————————————

A kto ten zákaz ostentatívne vyžaduje, ten nevie o čom hovorí.

 ———————————————————————————————

Keďže nikoho na svete (zatiaľ) ani vo sne nenapadá spochybniť (zakázať vyučovanie)  závery súčasnej relativistickej vedy, preto aj zákaz Komunistickej Strany Slovenska (KSS), čiže zákaz realizátora relativistických vedeckých záverov do spoločenskej praxe,

ešte dlho nebude na programe dňa.

 ———————————————————————————————

Veci sa majú omnoho komplexnejšie, ako oni na prvý pohľad vyzerajú.

 ———————————————————————————————

To, že sami súčasní komunisti (na celom svete) nemajú ani poňatia o tom, že akceptovaním mylných záverov relativistickej vedy, v ich politickom programe, v Manifeste Komunistickej strany, aj oni sami sú v skutočnosti iba veriacimi jedincami, ktorí práve preto konajú proti zákonom prírody a že práve preto aj oni sami sú v skutočnosti zločineckou organizáciou, podobne ako (aj) relativistická SAV,

radšej pomlčím, aby som predmetný (ľudstvom zatiaľ nepochopený) fatálny, osudový problém, ešte viac nekomplikoval.

  ———————————————————————————————

Stručný obsah tohto článku vyjadruje nasledovná veta:

Vrana vrane oči nevykole. 

  ———————————————————————————————

Upozornenie.
Diskutovať so mnou o obsahu mojich článkov je možné iba cez nasledovnú e-mail adresu:

jaray.alexander@post.sk

Na osobné dojmy a pocity anonymných diskutérov, nie som ochotný reagovať.

Článok sa priebežne zdokonaľuje.

Ako som sa stal členom KSS.

09.06.2020

Moje členstvo v Komunistickej Strane Slovenska KSS predchádzalo založenie Strany pravdy a jej registrácia na Ministerstve vnútra SR. Cieľom tejto strany bolo to, aby základ Ústavných zákonov tvorili prírodné, fyzikálne zákony a nie iba ľuďmi vymyslené osobné dojmy a pocity. Na viac táto Strana požadovala aj to aj to, aby sa súčasné relativistické prírodné, fyzikálne [...]

Odporúčaná literatúra vo veci zákazu Komunistických strán.

02.06.2020

Vo veci zákazu (ne zákazu) Komunistických strán, úplnou náhodou našiel na webe túto knihu, Prírodopis (fyzika) komunizmu, ktorá veľmi prístupnou formou, ale aj veľmi analytickým, veľmi vedeckým spôsobom pojednáva o problematike v spojitosti so vznikom Komunistickej ideológie, ale aj s problematikou jej dialektického zániku. [...]

JÁRAY – ove Zákony pohybu matérie.

11.05.2020

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ OPIS PRIAMEHO EXPERIMENTÁLNEHO DÔKAZU, ktorý dokazuje mylný obsah PRINCÍPU EKVIVALENCIE. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ————————————— Pravdivosť obsahu PRINCÍPU EKVIVALENCIE nebola ani raz v dejinách fyziky preverená PRIAMYM EXPERIMENTÁLNYM MERANÍM v zrýchlenej [...]

koronavírus, Florida

ONLINE: Koronavírus môže vyhnať zahraničných študentov z USA

07.07.2020 06:00, aktualizované: 06:41

Ak sa na jeseň výučba v školách v USA presunie na internet a nebude aspoň v niečom prezenčná, hrozí zahraničným študentom v USA vyhostenie.

Miroslav Kollár

Kollár (Za ľudí): Matovič nasmeroval frustráciu na zlé ciele

07.07.2020 06:00

Poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí) tvrdí, že strana nechce rozbiť vládu. Poznámka premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o podplácaní poslancov ho urazila.

Virus Outbreak Greece Tourists

Je vírus zákernejší, ako sa zdalo?

07.07.2020 06:00

Čím viac o novom koronavíruse vieme, tým je to horšie? Je možné, že choroba COVID-19 sa šíri vzduchom jednoduchšie, ako to doteraz vyzeralo.

tehotenstvo, tehotná žena, menštruácia

Štyri potratové novely sú na stole

07.07.2020 06:00

Štyri návrhy na úpravu podmienok interrupcie sa zišli na jednej parlamentnej schôdzi.

jarai

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 14
Celková čítanosť: 16054x
Priemerná čítanosť článkov: 1147x

Autor blogu

Kategórie